ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gmin położonych w odległości powyżej 45 km od składowiska odpadów w LipnieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Zbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gmin położonych w odległości powyżej 45 km od składowiska odpadów w Lipnie

Szczegóły informacji

Zbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gmin położonych w odległości powyżej 45 km od składowiska odpadów w Lipnie

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

Finansowanie: Własne

Nr TED: 2020-175334

Termin składania ofert / wniosków: 2021-01-28 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-01-28 09:10:00

Ogłoszono dnia: 2020-12-22 przez Krzysztof Wajer

Treść:

 
Postępowanie zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 22.12.2020r.
 
Zbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gmin położonych w odległości powyżej 45 km od składowiska odpadów w Lipnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 34044313900000, ul. ul. Wyszyńskiego  47, 87-600   Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo , tel. 054 287 47 00,
e-mail sekretariat@puklipno.pl, faks 054 287 47 00.
Adres strony internetowej (URL): http://www.puklipno.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
http://bip.puklipno.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gmin położonych w odległości powyżej 45 km od składowiska odpadów w Lipnie
Numer referencyjny: PUK.341-11PN/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. usługi polegającej na zbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od osób fizycznych i prawnych z terenu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Załącznik do SIWZ określa również szczegółowe informacje na temat rodzaju pojemników z których będzie odbywał się odbiór odpadów oraz wymogi dotyczące posiadanego przez Wykonawcę sprzętu oraz inne niezbędne do spełnienia wymogi.
II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:90500000-2, 90513200-8
II.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.7) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 36
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże posiadanie:
1) aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej z terenu gmin wymienionych w załączniku nr 1 zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250, ze zm.);
2) ważnej Decyzji – zezwolenia na transport odpadów zgodnie z Ustawą z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) lub ważny wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 Ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
3)ważnej Decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z Ustawą z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) lub ważny wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 Ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca wykaże posiadanie:
1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże wykonanie/dysponowanie:
1) należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należyte wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych w systemie odpadów zmieszanych i selektywnych u źródła za kwotę co najmniej 900.000 rocznie od jednego zleceniodawcy
2) będzie dysponował bazą magazynowo – transportową spełniającą warunki wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ (wyposażona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych o d właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122)).
3) będzie dysponował pojazdami wskazanymi w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
1. Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
 1. Wykonawca do formularza ofertowego zobowiązany jest dołączyć również przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.
  Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
  Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.
Zaleca się aby:
1) Wykonawca pobrał ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”.
2)Następnie wszedł na stronę https://espd.uzp.gov.pl/welcome i zaimportował pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać do Zamawiającego w wersji elektronicznej za pomocą miniportalu wraz z ofertą, przed upływem terminu składania ofert.
3)Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie te potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Ponadto Wykonawca złożyć:
 • pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał następujące informacje:
 • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
 • sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu        zamówienia
 • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia,
 • czy podmiot, na zdolności którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje części zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo)
2. Wykaz oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczenia z postępowania, przy czym oświadczenie składane jest w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE,
 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca potwierdzające, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu z postępowania, przy czym oświadczenie składane jest w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE,
 3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podwykonawców, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom potwierdzające, że podwykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, przy czym oświadczenie składane jest w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE,
 4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje, że nie podlega wykluczenia z postępowania, przy czym oświadczenie składane jest w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
 5. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  – załącznik nr 7; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
 7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
 8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
 9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
Wykaz oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
 1. zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w gminach wskazanych w załączniku nr 1 doi SIWZ zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach potwierdzającego spełnienie warunku wskazanego punkcie V ppkt. 5.1. niniejszej SIWZ (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250, ze zm.);
 2. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego potwierdzających spełnienie warunku wskazanego punkcie V ppkt. 5.2. niniejszej SIWZ.
 3. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu potwierdzającego spełnienie warunku wskazanego punkcie V ppkt. 5.3. niniejszej SIWZ.
 4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami potwierdzającego spełnienie warunku wskazanego punkcie V niniejszej SIWZ – załącznik nr 5, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi dysponowanie pojazdami wskazanymi załączniku nr 1 niniejszej SIWZ (w szczególności kopie dowodów rejestracyjnych) oraz dokumentami potwierdzającymi dysponowanie bazą magazynowo – transportową, o której mowa punkcie V niniejszej SIWZ (w szczególności akt własności, umowa najmu/ dzierżawy).
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP: Nie dotyczy 
III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Nie dotyczy
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2021 r. do godz. 9:00 i winno obejmować okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, ze zm.). 9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Lipnie Nr 12 9542 0008 2001 0008 3537 0001 z dopiskiem „Wadium na zbieranie i transport odpadów z terenu gmin powyżej 45 km”.
5.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek.
6.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek.
7. Jeżeli wykonawca wnosi wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi przesłać w formie elektronicznej poprzez dołączenie do oferty oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (Gwaranta).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
IV.1.6) Informacje na temat umowy ramowej: nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna: nie przewiduje się
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Termin płatności
40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1)zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na środki będące w dyspozycji Zamawiającego przeznaczone do realizacji umowy - wydłużenie okresu realizacji umowy.
1.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
2. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/01/2021r., godzina: 09:00,
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
 
Dokumenty do pobrania:
SIWZ TUTAJ
JEDZ TUTAJ
Ogłoszenie opublikowane w DUUE TUTAJ
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Wajer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-22 13:11:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Wajer
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-22 13:12:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Wajer
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-28 10:54:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony