ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy węglowej ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. o kocioł gazowy o mocy cieplnej nominalnej ok. 7,5MW wraz z zewnętrzną i wewnętrzną linią gazową.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy węglowej ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. o kocioł gazowy o mocy cieplnej nominalnej ok. 7,5MW wraz z zewnętrzną i wewnętrzną linią gazową.

Szczegóły informacji

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy węglowej ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. o kocioł gazowy o mocy cieplnej nominalnej ok. 7,5MW wraz z zewnętrzną i wewnętrzną linią gazową.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

Finansowanie: Własne

Nr UZP: 771745-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2021-01-20 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-01-20 10:10:00

Ogłoszono dnia: 2020-12-24 przez Krzysztof Wajer

Treść:

Ogłoszenie nr 771745-N-2020 z dnia 24.12.2020 r.
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy węglowej ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. o kocioł gazowy o mocy cieplnej nominalnej ok. 7,5MW wraz z zewnętrzną i wewnętrzną linią gazową.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 34044313900000, ul. ul. Wyszyńskiego  47 , 87-600  Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 054 287 47 00, e-mail sekretariat@puklipno.pl, faks 054 287 47 00.
Adres strony internetowej (URL): https://www.puklipno.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
http://bip.puklipno.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożone osobiście w siedzibie zamawiającego
Adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 47, 87 - 600 Lipno
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy węglowej ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. o kocioł gazowy o mocy cieplnej nominalnej ok. 7,5MW wraz z zewnętrzną i wewnętrzną linią gazową.
Numer referencyjny: ZP.341-12PN/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie robót polegających na rozbudowie węglowej ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. o kocioł gazowy o mocy cieplnej nominalnej ok. 7,5MW wraz z zewnętrzną i wewnętrzną linią gazową. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje w załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 7 - Projekt umowy.
II.5) Główny kod CPV: 45251200-3
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7; 45111000-8; 45111200-0; 45111250-5; 45111291-4; 45223000-6; 45231000-5; 45233200-1; 45251250-8; 45261000-4; 45262000-1; 45311000-0; 45316000-5; 45331000-6; 45343000-3; 45351000-2; 45453000-7; 45421000-4; 45442000-7; 45330000-9; 45231221-0; 45231223-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia: Nie dotyczy 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30.09.2021
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że: 
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion).
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu Kotłowni gazowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zakładu przemysłowego składającej się kotłów opalanych gazem ziemnym współpracującej z siecią ciepłowniczą, o mocy min. 5000 kW, (co należy udokumentować w załączonych referencjach). Roboty budowlane musiały się odbyć na czynnym całodobowo obiekcie;
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do realizacji tego zamówienia osoby:
a) co najmniej jedną osoba posiadającą potwierdzenie przygotowania zawodowego do projektowania w branży sanitarnej – osoba musi posiadać uprawnienia projektowe bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami PB i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r, poz. 831) lub im odpowiadające; w/w osoba powinna posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych min 5 lat (w tym wykonanie przynajmniej 1 projektu budowy kotłowni gazowej),
b) co najmniej jedna osoba posiadająca potwierdzenie przygotowania zawodowego do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej – osoba musi posiadać uprawnienia projektowe bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń zgodnie z przepisami PB i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub im odpowiadające; w/w osoba powinna posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w branży konstrukcyjno-budowlanej min 5lat,
c) kierownikiem robót posiadającym ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym co najmniej 5 letnią praktykę zawodową na stanowisku kierownika robót w branży instalacji i urządzeń cieplnych (w tym kierowanie przynajmniej 1 realizacją w zakresie budowy kotłowni gazowej). W/w osoba musi posiadać aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
d) kierownikiem robót posiadającym ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, posiadającym co najmniej 5 letnią praktykę zawodową na stanowisku kierownika robót w branży konstrukcyjno- budowlanej W/w osoba musi posiadać aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Wykonawca ustanowi kierownika budowy do kierowania robotami spośród w/w kierowników w podpunktach a) lub b). Osoba ta winna mieć 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w funkcji przez jedną osobę. W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w p-cie 6B 1-3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa powyżej, lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący w/w terminów stosuje się.
5. W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w p-cie 6B 1-4.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy zamawiający żąda następujących dokumentów:
a. Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości podanej w rozdziale V.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, składając ofertę - zgodną z formularzem ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ) - winien załączyć:
1) Koncepcję techniczną zawierającą opisy i charakterystyki proponowanych do zastosowania rozwiązań
- na wszystkich etapach realizacji przedmiotu zamówienia
 - obejmujące w szczególności opis proponowanej koncepcji techniczno - technologicznej wraz z uzasadnieniem, zawierający co najmniej:
- zestawienie głównych urządzeń. Zamawiający wymaga, aby sprawność ogólna kotła gazowego z ekonomizerem nie była niższa niż 90,8%,
- schematy i rysunki instalacji,
- opis działania, - schemat technologiczny włączenia projektowanego kotła gazowego z ekonomizerem w system ciepłowniczy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
- dokumentację techniczną producenta oferowanego kotła gazowego,
- jeżeli rozwiązania oferowane przez Wykonawcę zostały już zrealizowane pożądane jest podanie nazwy i adresu obiektu, gdzie zostały zastosowane proponowane rozwiązania,
- dane techniczne urządzeń i instalacji wchodzących w zakres dostawy z charakterystyką podstawowych elementów, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności i mocy, osiągów, zakresów i producentów urządzeń,
2) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (załącznik nr 11 do SIWZ);
3) kosztorys cenowy inwestycji.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium.
2. Wadium w kwocie: 15 000,00 zł
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 12 9542 0008 2001 0008 3537 0001 w Banku Spółdzielczym w Lipnie. Dowód dokonania przelewu (oryginał lub kserokopia) należy dołączyć do oferty. Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego!
5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału w tym samym opakowaniu co oferta a kopię wpiąć do oferty.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione (tzn. wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 20 stycznia 2021 roku, do godziny 10:00.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna: Nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Ocena techniczna – sprawność ogólna kotła gazowego z ekonomizerem
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jeżeli zgodnie z art. 144 Pzp. możliwa jest zmiany zawartej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20.01.2021, godzina: 10:00,
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
 
Dokumenty do pobrania:
SIWZ TUTAJ
Uszczegółowienie TUTAJ
Opis przedmiotu zamówienia - korekta TUTAJ
Uszczegółowienie 2 TUTAJ
Uszczególowienie 3 TUTAJ
Uszczególowienie 4 TUTAJ
Informacja z otwarcia ofert TUTAJ
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Wajer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-24 09:59:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Wajer
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-24 10:05:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Wajer
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20 14:30:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony